Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Araolla

Custa carrela est posta in sa zona ‘e ''Benepadru e josso'' e antigamente si naraiat, pro cantu resultat dae sas pessonas chi bi suni naschias, ''Carrela 'e su CONTRABBANDU'' e ''Uturinu Piludu''.

In s'annu 1872 faghiat parte de sa ''Frazione Quartieri Marghine''.

In ''Carrela Contrabbandu'' han rezistrau dae s'annu 1872 e finzas a s'annu 1902, mentras in ''Uturinu Piludu'' su matessi dae s'annu 1872 e finzas a s'annu 1881.

In ''Carrela Araolla'' sas rezistraziones sun cominzadas in s'annu 1880 e sighinde in su 1890 - 1891 - 1892 - 1995 - 1901 - 1904.

Hat pigau su numene dae Zacu Araolla, peidre e poi piscamu de sa cresia 'e 'Osa. Connoschiat e iscridiat in tres limbas: italianu, ispagnolu e sardu. Hat iscrittu in limba sarda ''Sa vida, su martiriu et morte de sos gloriosos martires Gavinu, Brotu e Gianuariu'' ( 1582 ).

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888104

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto