Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Asproni

''Carrela Asproni'' est posta in sa zona 'e ''Muntonarzu -Santu Asili'' e antigamente si naraiat ''Carrela 'e Sa Codina'' (logu pienu ‘e pedra) e resultat chi s'annu 1872 faghiat parte de sa ''Frazione Quarteri Santu Zuanni''.

In Carrela ‘e sa Codina agatamos rezistraziones dae s'annu 1872 e finzas a s'annu 1881.

Dae s'annu 1882 inveze han rezistrau in ''Carrela Asproni''.

Custa carrela est'istada titulada ''Asproni Giorgio'' in ammentu 'e unu bittichesu nebode de su poeta Melchiorre Dore chi had'iscrittu sa ''Gerusalemme Vittoriosa''.

Prima fit peidre, poi est diventau deputau e inimigu de Camillu Benso conte de Cavour. Naschidu in Bitti su 5/6/1807 e mortu in Roma su 30/4/11876.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/208644936

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto