Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Cesare Zonchello

De sa carrela ''Cesare Zonchello'' si podet narrer chi est in sa zona tra Santa Rughe, sa cresia matzore e su marghinile.

Antigamente faghiat parte ‘e ''Frazione Quarteri Marghine''.

Su primu nomen chi hat tentu fit ''Pes Mameli'', siguramente pro ammmentu de Remundu Pes Mameli naschiu in Sedilo su 14/1/1716 e mortu in Casteddu su 29/10/1803, peidre e teologu canonigu in sa cattedrale de Iglesias. Agatamos zente naschia e registrada in ''Carrela Pes Mameli'' dae s'annu 1872 1885.

Dae s'annu 1878 resultat de tenner puru un'ateru nomen ''Carrela Niola''. In custa carrela rezistran finzas a s'annu 1908, ma ancora oe leggimos ''Carrela Niola'' in sas cartas de su catastu. Titulada ''Carrela Niola'' pro ammentu ‘e sa mammai (dae s'ala ‘e su babbu) de Cesare Zonchello.

Dae s'annu 1911 sa carrela benit titulada a ''Cesare Zonchello''. In s'annu 1911 benit titulada ''Carrela Giacomo Zonchello'' pro ammentare e onorare su distintu duttore mortu in Arabia s'annu 1910.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888151

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto