Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela San Pietro

Faghiat parte è su ''Quartieri Matzore'' e hat tentu semper custu nomen, ma solamente in su primu tretu chi incominzat dae ''Uturinu Santu Pedru'' e finzas a ue fit sa cresia titulada a custu santu, oe non pius cresia ma ‘omo de abitazione; est'istada puru buttega de mastr'e linna.

Su segundu tretu, pagas ‘omos, si naraiat ''Carrela 'e sos Gregos''.

Cun meda probabilidade at pigau nomen, proite chi in su dominariu chi oe bivet Caleddu Lampreu bi fit unu casofiziu ue tribagliaiana custos furisteris. Custu casofiziu, mesu derrutu ma cun furreddas a ateros trastes chi serbian pro fagher su casu, l'at connotu chie iscriet custas rigas, essende unu tempus ‘e propriedade de famiglia.

Su terzu cantu,fit numenau ''Carrela 'e sa cuncordia'' e arribaiat finzas a su padr'e susu 'e corrubare (Carrela Maria Ausiliatrice de oe). Ma cust'urtimu cantu est istau finzas connotu comente ''Carrela Torbeno''.

In ''Carrela Santu Pedru'' han cominzau a registrare in s'annu 1872.
In ''Carrela 'e Sos Gregos'' han rezistrau sos annos 1873 -1874 -1876 -1878.
In ''Carrela 'e Sa Cuncordia'' su 1873.
In ''Carrela Torbeno'' s'annu 1881 - 1884 -1917.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/117610334

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto