Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Turritana

Sa Carrela chi oe connoschimos cun su momen de ''Turritana'' est istada semper posizionada in sa contrada 'e ''Corrugare 'e susu'' e prezisamente incominzat affac'a sa cresia de ''Santu Asili'' pro arribare a sas ''Domos popolares''.

In s'annu 1872 faghiat parte de sa ''Frazione Quartieri Mazzore''.

Est istada semper numenada ''Carrela Turritana'', ma s'urtimu cantu fit numenau ''Uturinu Bonesu'' pro su motivu chi in cussu tretu biviat una famiglia chi fit arribada a Sedilo dae Bono

In s'anagrafe, ma finzas in sos registros 'e s'Istadu Civile, dae s'annu 1902 custa carrela 'enit numenada ''Carrela Baccarini'' e dae tale annu ‘enian registradas naschidas e mortes siat in carrela Baccarini che in carrela Turritana, e custu fattu est sighiu finzas a s'annu 1917.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/319785753

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto