Vai a sottomenu e altri contenuti

Uturinu Santa Rughe

Ha semper tentu custu nomen e fit in su ''Quartieri Marghine''.

Incominzat dae su ''Cursu Eleonora - s'Istradone'' e agabat acanta a sa ‘omo comunale.

Bisonzat de prezisare chi a sa chi oe bi manos totugantos ''Parza ‘e Santa Rughe'' antigamente fit uturinu, ma tantos bi naraian puru ''Parza ‘e su Mercau'', poi chi est'istau fraigau unu bellu mercau (imbolau annos poi su 1970).

Pigat su nomen dae sa cresia titulada a ''Santa Rughe'' chi agatamos a incominzu ‘e su caminu.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/207743068

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto